2-9-1- روش پخش سطحی14
2-9-2- روش محلول پاشی15
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان15
2-9-4- روش چالکود15
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی15
2-10- کیفیت در زمان برداشت17
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مکان و زمان انجام آزمایش19
3-2- اعمال تیمارها19
3-3-کنترل و مبارزه با علفهای هرز20
3-4- روش آبیاری21
3-5- خصوصیات خاک21
3-6- برداشت میوه کیوی21
3-7- ارزیابی صفتها22
3-7-1- اندازه گیری وزن تر میوه22
3-7-2- اندازه گیری اسیدیته(pH) میوه22
3-7-3-اندازه گیری سفتی میوه22
3-7-4-اندازه گیری قند میوه22
3-7-5-عصاره گیری از میوه23
3-7-6- اندازه گیری وزن خشک میوه23
3-7-7- اندازه گیری ازت میوه23
3-7-8- اندازه گیری پتاسیم میوه24
3-7-9-اندازهگیری فسفرمیوه24
3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها25
فصل چهارم: نتیجه و بحث
4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه27
4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها27
4-1-2- اثر تیمارها بر زون تر میوه کیوی28
4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشک میوه کیوی29
4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشک (درصد) میوه کیوی30
4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه کیوی31
4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه کیوی32
4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی33
4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی34
4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه کیوی35
4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی36
نتیجه گیری کلی37
پیشنهادات:37
منابع38
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1- سطح زیرکشت، میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال 13877
جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی11
جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت19
جدول 3-2- فاکتورهای مربوط به تجزیه خاک قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر)21
جدول4-1-تجزیه واریانس داده های مربوط به تأثیر تیمارها بر برخی صفات ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در میوه کیوی27
فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008)7
شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی28
شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشک میوه کیوی29
شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی30
شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی31
شکل4-5- تاثیر تیمارها برسفتی میوه کیوی32
شکل4-6- تاثیر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی33
شکل4-7- تاثیر تیمارها برغلظت نیتروژن میوه کیوی34
شکل4-8- تاثیر تیمارها برغلظت فسفر میوه کیوی35
شکل4-9- تاثیر تیمارها برغلظت پتاسیم میوه کیوی36

چکیده:
بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.
نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر میزان سفتی بافت میوه اثر معنی دار داشتند و بیشترین سفتی( 3 کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 500 گرم سوپرفسفات تریپل و 500 گرم سولفات پتاسیم و تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 3 بار تقسیط سولفات پتاسیم (250 × 3) و 500 گرم سوپر فسفات تریپل بود. به نظر می رسد مقدار زیادی فسفر و پتاسیم و مواد آلی در خاک بستر کیوی، سبب عدم واکنش مثبت کیوی به مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، پتاسه و فسفاته شده است.
واژه های کلیدی : پتاسیم، فسفر، کوددهی، کیوی فروت، نیتروژن.

1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها
میوهها و سبزیها منابع غنی از کربوهیدراتها، ویتامینها، آنتی اکسیدانها، پلی فنولها، مواد معدنی و فیبرهای غذایی هستند که مصرف آنها باعث افزایش سلامتی انسان و جوامع میشوند. ارزش غذایی بالا این قبیل محصولات، میزان تقاضای آنها را در بین مصرف کنندگان افزایش داده است (فیلر و فیالو1، 2010). بررسیها نشان داد که رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی، خطر ابتلا به بیماریهای مثل سرطان، قلبی و عروقی و بیماریهای مزمن دیگر را کاهش میدهد (برتازا2 و همکاران، 2003). بنابراین، برای اثر بخشی بهتر میوهها و سبزیها در پیشگیری از بروز بیماریها، بهبود ارزش غذایی محصولات تولید شده میتواند مورد توجه باشد (اناکپورن3 و همکاران، 2008) .تمایل به مصرف کیوی به عنوان یک میوه با ارزش غذایی بالا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است (شریکائو4، 2006؛ هانتر5 و همکاران، 2010). میوه کیوی منبع غنی از ویتامین C و دارای ترکیبات مفید دیگر شامل ویتامین E، پلی فنلها، فلاونوئیدها، موادمعدنی، اسیدهای آلی و همچنین میزان زیادی از رنگیزهها به خصوص کلروفیل و کارتنوئیدها برخوردار است (دو6 و همکاران، 2009).
1-2- اهمیت مصرف کودها
افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی چهار دههی گذشته پس از نزولات آسمانی و آبیاری، عمدتاً مرهون مصرف کودها بوده است. به طور کلی، کودها عناصر غذایی مورد نیاز را برای رشد گیاهان تأمین می‌کنند. در صورت رعایت نکات فنی در مصرف کودها، از استهلاک مجموعه عناصر غذایی خاک جلوگیری شده و به ایجاد توازن مورد نیاز بین عناصر مزبور در خاک منجر می‌گردد. هرگاه افزایش مصرف کود در جهت اهداف یاد شده باشد، وسیله‌ی مؤثری در فزونی تولید محصولات کشاورزی و حصول به امنیت غذایی برای کشور محسوب می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1387). مصرف بهینه کود از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، بهبودکیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه است. همچنین بنا برگزارش سازمان کشاورزی وخواربار جهانی (FAO) بین 44تا60 درصد افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده که در کشورهای با مصرف بهینه‌ی کود، این افزایش در حد بالاترین رقم بوده است. لذا مصرف بهینه‌ی کود، مؤثر‌ترین، آسان‌ترین و اقتصادی‌ترین راه تحقق طرح افزایش عملکرد هکتاری محصولات کشاورزی در دهه‌ی 80 و پایداری در تولید در دهه‌های آینده است (ملکوتی و جلالی، 1382). یکی از دغدغه‌های عمده‌‌ی متخصصان تغذیه‌ی گیاهی در قرن حاضر چگونگی افزایش کارآیی مصرف کودها7(FUE) می‌باشد. تأمین به موقع یعنی بر اساس نیاز و زمان نیاز گیاه و به نحو صحیح عناصر غذایی سبب بهبود کمیت و کیفیت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد (ملکوتی و همکاران، 1384).
1-3- نقش عناصر غذایی
اثر مثبت مصرف عناصر غذایی در کشاورزی بیش از 2000سال است که شناخته شده‌است. به‌طور کلی مواد معدنی برای رشد و نمو گیاهان ضروری می‌باشند که درختان میوه نیز از این امر مستثنی نیستند. مواد معدنی به عنوان سازنده‌ی ساختمانی مواد آلی، فعال کننده‌ی آنزیم‌ها و واکنش‌های آنزیمی، حامل بعضی از مواد و تنظیم کننده‌ی فشارگیاه می‌باشند. بنابراین نحوه‌ی تغذیه‌ی گیاه، رشد و نمو آن را مشخص خواهد کرد. به‌علاوه در مورد استفاده از میوه ها به عنوان مواد غذایی در تأمین مواد معدنی به خصوص در زنان، اهمیت این مواد بیشتر جلوه می‌نماید (ملکوتی، طباطبایی، 1387).
نظر به اینکه در پرورش درختان میوه غالباً نقش فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این عناصر در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه سبب به وجود آمدن ابهامات و توصیه های غیر صحیح کودی می‌شود وضرورت دارد که تحقیقات کاربردی در همه حال برای تغذیه‌ی متعادل و مصرف بهینه‌ی کودی برای تولید بیشتر همراه با افزایش کیفیت محصول صورت می‌گیرد. افزایش کیفیت و کمیت میوه با مصرف آب و کود زیاد به دست نمی‌آید، بلکه مصرف متعادل آنهاست که می‌تواند تولید را بهبود دهد. در توصیه های کودی بایستی فرآیند های انجام گرفته در ریزوسفر در نظر گرفته ‌شود تا سازوکار جذب مواد غذایی مختل نگردد (ملکوتی، طباطبایی، 1387).

2-1- تاریخچه کشت و کار کیوی در ایران و جهان
منشاء اصلی کیوی جنگلهای مناطق معتدله اطراف رودخانه یانگ تسه8در جنوب چین بوده و رقمهای مختلف آن به صورت پراکنده از سیبری تا اندونزی وجود دارند (محمدیان و همکاران، 1378). در اوایل دهه 1920 تولید این محصول در مناطق جنوب شرقی آسیا، ژاپن و نیوزیلند آغاز شد به‌طوری که در حال حاضر این میوه به یکی از مهمترین میوههای موجود در کشور نیوزیلند تبدیل شده است (استرینگر9، 2000).
در ایران برای اولین بار در سال 1347یک اصله نهال نر از نوع ماتوآو یک اصله نهال ماده از نوع آلیسون، که رقم پرمحصول، زودرس و دارای میوههای کوچکی است از فرانسه وارد کشور شد و در رامسر کشت شد (محمدی، 1372). این دو اصله نهال کاشته شده، به منظور بررسیهای مقدماتی و اقلیم پذیری تحت نظر ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر قرار گرفت و اولین نمونههای میوه آن در سال 1350 بر روی درخت مشاهده شد. در سالهای بعد نیاز به رقمهای دیگر کیوی احساس شد و با همکاری مسئولان طرح مشترک باغبانی فائو10 و مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال وزارت کشاورزی تمام رقمهای ماده کنونی و دو رقم نر از کشورهای فرانسه و ایتالیا وارد ایران شد. محصول کیوی در ایران از سال 1367 به صورت تجاری از باغهای محدوده ساری تا آستارا به بازار داخلی عرضه شد (محمدیان و همکاران 1378).
2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان
بر اساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2008، سطح زیر کشت کیوی در جهان، 82547 هکتار با تولید سالانه 1313827 تن میباشد. کشور ایران با سطح زیرکشت 2300 هکتار با تولید سالانه 30000 تن در مقام هفتم دنیا قرار دارد، ولی بر اساس ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دهم قرار گرفته است، به طوری که ارزش اقتصادی یک تن کیوی تولید شده در ایران در مقایسه با نیوزیلند که 1801 دلار میباشد، فقط 478 دلار است. کشور ایتالیا نیز از لحاظ کمی‌و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام اول دنیا قرار دارد (شکل 2-1).

شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008)
طبق آمارنامه وزارت جهاد و کشاورزی درسال 1387 سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد این محصول در استانهای مختلف ایران بشرح جدول 1-1است.
جدول 2-1- سطح زیرکشت، میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال 1387
ردیف استان سطح زیر کشت (هکتار)میزان تولیدعملکرد
(کیلوگرم درهکتار)غیرباروربارورجمع (تن)1گلستان 9/354/603/966/18765/310692گیلان 3/7271/20604/27884/39205191723مازندران 2/6601/60193/66798/1806634/300334جمع 4/14236/814095648/2217452/27340منبع: معاونت امور تولیدات گیاهی(1388)
2-3- گیاه‌شناسی کیوی
این گیاه از تیره اکتینیدیاسه(Actinidiaceae) و جنس اکتینیدیا (Actinidia) است. کیوی دارای ده گونه مختلف است و از لحاظ تجاری دارای اهمیت جهانی است. از بین این ده گونه هفت گونه آن به عنوان گیاه زینتی و سه گونه آن برای تولید میوه مورد استفاده قرار میگیرد که شامل Actinidiachinensis،A.arguta و A.polygama است (بولدینگ11 و همکاران، 2000). درکشور ما رقمهای مختلفی از گونه A.deliciosa نظیر هایوارد، برونو، مانتی و آبوت کشت میشود (محمدیان و همکاران 1378). گلهای کیوی بزرگ، سفید و جذاب هستند و بطور کامل شکوفا میشوند. میوه کیوی سته و از یک تخمدان چند برچهای منشاء میگیرد. رشد میوه و افزایش اندازه آن از زمان گردهافشانی تا رسیدن به وزن 120 گرم حدود 160 روز به طول میانجامد (سیمور12 و همکاران، 1997). هر چند زمان رسیدن میوه رقمهای مختلف کیوی با هم متفاوت است، ولی به‌طور کلی میوه تمام رقمها در فاصله زمانی نیمه آبان تا نیمه آذر میرسند (محمدیان و همکاران، 1378).
2-4- واریته‌های معروف کیوی
2-4-1- رقم هایوارد
درشت‌ترین و بازار پسند‌ترین رقم کیوی است و حدود 96 درصد محصول کیوی جهان از این رقم است و از کیوی‌های صادراتی محسوب می‌گردد. بدون شک هایوارد بهترین رقمی‌است که تاکنون کشت شده ‌است. میوه ها بزرگتر از استاندارد و شکل اندازه‌ی آن ها کاملا ً یکنواخت موزون، و بازار پسند است. این واریته نسبتاً دیرگل و دارای خاصیت انبارداری طولانی می‌باشد. از نظر عطر و طعم از سایر ارقام برتری دارد و از آن جایی که شکوفه‌های آن دیر باز می‌شوند، امکان اینکه از سرما صدمه ببینند بسیار کم است. رنگ میوه قهوه‌ای مایل به سبز کم رنگ است که با کرک های ابریشم مانند پر پشتی پوشیده شده‌اند. گل های آن کاملا ً درشت بوده و شکوفه‌ها بر روی شاخه به خوبی باقی می‌مانند. متوسط وزن این میوه در زلاند‌نو تا 100گرم گزارش شده ولی یادداشت برداری‌های سال اخیر در شمال ایران متوسط وزن این میوه را 84 گرم با طول 7/2 و عرض 6/4سانتی متر نشان داده است. بدیهی است که این اختلاف را می‌توان در نارسایی های واریته، شرایط اقلیمی‌و نوع خاک جستجو نمود (شیراوند، 1392).
2-4- 2- رقم برنو
برنو از نظردرشتی میوه بعد از واریته هایوارد قرار دارد. میوه ها کشیده تر و اغلب ریز بوده وتعداد کمی‌میوه درشت در یک محصول سالیانه مشاهده می‌گردد. در مقابل سرما نسبت به واریته هایوارد مقاوم تر است و در برابر سرما تا 18- درجه را تحمل می‌کند. در شمال ایران متوسط وزن میوه آن 72 گرم با عرض 3/4 وطول 7سانتی متر گزارش شده‌است. رنگ پوست در این واریته از انواع دیگر تیره‌تر است ودرکمپوت سازی برش های پوست وبدون خرد شدگی تولید می‌نماید. دراز‌ترین کیوی وشبیه خیار وپر کرک وقهوه‌ای رنگ است (شیراوند، 1392).
2-4- 3- رقم آبوت
این واریته نسبت به سایر واریته‌ها، دارای محصول بیشتری است، ولی میوه آن نسبت به دو واریته هایوارد و برنو کوچکتر است، رقم پرمحصول، زودرس ،پوست میوه حاوی کرکهای بسیارنرم بوده وبرای صادرات مناسب نمی‌باشد و مصرف محلی دارند. به دلیل ظهورشکوفه‌های زودرس، ریزش کرک درموقع برداشت وجابجایی محصول بیشترشهرت بیشتری ودرمیان باغداران پیدا نموده است. در شمال ایران وزن متوسط میوه آن 58 گرم با طول 7 وعرض 4 سانتی متر گزارش شده ‌است (شیراوند، 1392).
2-4-4- رقم مانتی
ازارقام دیرگل بوده وکمترتحت تأثیرسرمای دیررس بهاره قرارمیگیرد. امامحصول بیشتری تولید می کند. میوه کوچک بوده ورواج بیشتری نیافته است. در شمال ایران وزن متوسط میوه آن 68 گرم با طول 8/6 وعرض 2/4 سانتی متر گزارش شده‌است (شیراوند، 1392).
2-4-5- واریته آلیسون
این رقم ویژگی‌های شبیه آبوت دارد اما محصول کمترتولید می‌کند و بدین علت رواج بیشتری نیافته است ومیوه ریزتری نسبت به دیگرواریته‌ها تولیدمی‌کند (شیراوند، 1392).
2-4-6- رقم گراسی
از شهرت کمتری برخوردار است وبرخی آن را همان برونو می‌دانند (شیراوند، 1392).
2-5- شرایط تولید کیوی
گیاه کیوی از ارتفاع زیر صفر (در شمال ایران) تا 2000 متری از سطح دریا میتواند کشت شود. ضمن اینکه مقاومت گیاه کیوی به تغییرات دما و دمای زیر صفر درجه سانتیگرادبیشتر از مرکبات است، اما گلهای کیوی به سرما حساسیت بیشتری نسبت به گلهای مرکبات دارند. یخبندان پاییزی تولید غنچه گیاه را در فصل بهار به تاخیر میاندازد. هرگاه سرما پس از گلدهی اتفاق افتد، مانع از تشکیل میوه خواهد شد (شیخی 1384). گیاه کیوی در مناطقی که میزان باران سالیانه آن در فصل بهار و تابستان کمتر از 500 میلی لیتر نباشد، خوب رشد میکند.تابش یا عدم تابش نور آفتاب به درخت کیوی تاثیر زیادی در رشد و باردهی آن دارد. چنانچه مقدار باردهی درختان کیوی که در سایه قرار دارند کمتر از درختانی است که در معرض نور خورشید هستند (استریک13، 2005).
خاکی که کیوی در آن کاشته میشود میبایست pH حدود 5/6-5/5 داشته باشد و نسبت به آب و هوا نفوذ پذیر باشد تا ریشههای گیاه به راحتی در آن نفوذ کنند.بهترین خاک برای کیوی خاکهای شنی و هوموسدار است (استریک، 2005). شاخههای درختان کیوی ترد و شکننده است ودر اثر وزش باد جابجا میشوند و روی همدیگر افتاده و میشکنند، میوههای کیوی نیز در اثر برخورد شاخهها ساییده شده و لکهدار یا خراب میشوند، لذا در مناطق باد خیز احداث باد شکن برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از وزش باد به درختان کیوی امری ضروری است.با توجه به شرایط مورد نیاز کیوی، سواحل جنوبی دریای خزر دارای آب و هواو شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش گیاه کیوی است. میزان بارندگی و رطوبت نسبی بالا،عدم وجودیخبندانهای طولانی در فصل زمستان،هوای معتدل بهار و پاییز و هوای گرم تابستان و عدم وزش بادهای شدید باعث شده‌است که گیاه کیوی در این منطقه به خوبی سازگار شود، اما خاکهای این منطقه عموماً فقیر است که باید با کودهای حیوانی و شیمیایی تقویت شوند (شیخی، 1384؛محمدیان و همکاران، 1378).
2-6- ارزش غذایی میوه
در سالهای اخیر کارشناسان علم تغذیه پی بردند که مصرف روزانه میوهها و سبزیها سبب کاهش خطرات بیماریهای مانند سرطان، قلب، کبد و ریوی میشوند. این اثرهای مفید مصرف آنها را به آنتیاکسیدانهای مختلف میوه و سبزی نسبت میدهند که شامل پلی فنول، آسکوربیک اسید (ویتامین C)، کارتنوئیدها و فلاونوئیدها است (کاربونارو14 و همکاران،2002). ترکیبات آنتیاکسیدانی اولین خط دفاعی در برابر آسیب رادیکالهای آزاد هستند که برای حفظ سلامت و ساختار سلول ضروری میباشند. این ترکیبات رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند و مانع از شروع زنجیره ‌یا باعث شکستن زنجیره تولید رادیکالهای آزاد میشوند (پرسیوال15، 1998). در سالهای اخیر محبوبیت مصرف کیوی در سطح جهانی افزایش یافته است و از نظر تولید جهانی در حال حاضر پس از موز،پرتقال و سیب در رتبه چهارم قرار دارد (تاوارینی16 و همکاران، 2008). ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی به طور کلی در جدول 2-2 خلاصه شده‌است.

جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی
ترکیبات میوه مقدار بخش خوراکی95-90% انرژیg 100kcal/66-49 آب88-80% خاکستر74/0-45/0% پروتئین2/1-11/0% چربی9/0-7/0% فیبر [سلولز]3/3-1/1% کربوهیدرات [نشاسته]5/17% درصد مواد جامد محلول12-8 اسید قابل تیتر6/1-1pH 6/3-5/3 ویتامین ثg100/mg 120-80 ویتامین آ واحدبینالمللیg100/IU 175 ریبوفلاوینg100/mg 50/0-01/0 تیامینg100/mg02/0-014/0 نیاسینg100/mg 5/0-0 پیرودوکسین
اکتینیدینg100/mg 15/0
g100/mg2/0 کلسیمg100/mg 51-16 منیزیمg100/mg 32-10 نیتروژنg100/mg 163-83 فسفاتg100/mg 67-22 پتاسیمg100/mg576-185 آهنg100/mg 2/1-02/0 سدیمg100/mg 7/4-8/2 کلریدg100/mg 65-39 منگنزg100/mg 3/2-07/0 رویg100/mg 08/0-032/0 مسg100/mg 06/0-016/0 گوگردg100/mg 16منبع: وارینگتون و وستون [1990]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی
تغذیه صحیح محصولات باغی نقش مهمی در کاهش ضایعات و بهبود کیفیت و طولانی کردن عمر انباری محصولات برداشت شده دارد (هارگریوس17 و همکاران،2008). نیتروژن بیش از اندازه نه تنها عدم تعادل اسید آمینههای ضروری و بالطبع عدم تعادل پروتئین را در پی خواهد داشت، بلکه مشکلات زیادی چون تجمع نیترات و کاهش میزان ویتامین C را نیز ایجاد میکند (وارینگتون18،2001 ؛ ملکوتی، 1379). جانسون19 و همکاران (1997) در بررسی تاثیر عناصر غذایی روی عمر انباری میوه کیوی اعلام کردند که هر چند غلظت عناصری چون کلسیم و پتاسیم روی قابلیت انبارداری میوه کیوی تاثیر‌می‌گذارد، اما تاثیر عنصر نیتروژن به تنهایی از تمامی عناصر دیگر مهمتر است. به طوری که مصرف زیاد نیتروژن رشد رویشی را افزایش داده و در کیفیت میوه نقش منفی دارد. خاکی که کیوی در آن کاشته می‌شود می‌بایست pH حدود 5/5تا 5/6 داشته باشند و نسبت به آب و هوا نفوذ پذیر باشند تا ریشه‌های گیاه به راحتی در آن نفوذ کنند. بهترین خاک برای کیوی خاک های شنی وهوموس دار است (استریک1،2005).
تغذیه‌ی صحیح محصولات باغی نقش مهمی‌در کاهش ضایعات و بهبود و کیفیت و طولانی کردن عمر انبارداری محصولات برداشت شده‌ دارد (هارگریوس و همکاران2،2008). نیتروژن بیش از حد نه تنها عدم تعادل اسید آمینه های ضروری و بالطبع عدم تعادل پروتئین را در پی خواهد داشت، بلکه مشکلات زیادی چون تجمع نیترات و کاهش میزان ویتامین C را نیز ایجاد می‌کند (وارینگتون2، 2001؛ ملکوتی ، 1379).
جانسون و همکاران (1997) در برسی تأثیر عناصر غذایی روی عمر انباری میوه‌ی کیوی اعلام کردند که هرچه غلظت عناصر چون کلسیم و پتاسیم روی قابلیت انبارداری میوه کیوی تأثیر می‌گذارد، اما تأثیر نیتروژن به تنهایی از تمامی‌عناصر دیگر مهم تر است. به طوری که مصرف زیاد نیتروژن رشد رویشی را افزایش داده و در کیفیت میوه نقش منفی دارد. نیتروژن حاصل از کود شیمیایی با نیتروژن حاصل از کود آلی دارای ماهیت یکسانی در داخل محصولات باغی و زراعی است. این اثرات جانبی کود شیمیایی است که موجب افت کیفی محصول می‌شود (محمودی و همکاران، 1387). ورود کودهای شیمیایی باعث شده‌است که چرخه‌ی عناصر غذایی مختل و تولید کشاورزی کاملا ً وابسته به مصرف کودهای شیمیایی شود. مصرف بیش از اندازه‌ی آن نه تنها کارهای تولید را کاهش می‌دهد، بلکه ورود مواد معدنی و ترکیبات زیان بار مثل نیتروژن به آب های سطحی و زیر زمینی موجب آلودگی منابع آب و خاک می‌شود (ملکوتی، 1379). استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی موجب اختلال در فعالیت های زیستی، بیوشیمیایی خاک شده و خسارت تجمع نمک حاصل از کود‌دهی بیش از حد می‌باشد که البته تحت مدیریت زراعی صحیح چنین وضعی پیش نمی‌آید (فرانسیس3و همکاران ،2004).
استمرار در مصرف نامتعادل کود علاوه بر اینکه تهدیدی جدی برای سلامت خاک می‌باشد، موجب کاهش عملکرد هکتاری و افت کیفیت محصولات سبزی و صیفی شده‌ است. مصرف نیتروژن زیاد در مزارع سبزی، صیفی، علاوه بر افزایش تجمع نیترات (-NO3)، از غلظت ویتامین C تا حد 26 درصد می‌کاهد (ولچ1،2003)، ولی با رعایت اصول مصرف بهینه‌ی‌کودها، به ویژه سولفات پتاسیم، سولفات روی، افزون بر بهبود کیفیت و خوش خوراکی، به غلظت ویتامین C تا حد 20 درصد افزوده می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1383).
2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس )
2-8-1- نیتروژن
نیتروژن (N) یکی از مهم‌ترین عناصر غذایی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی می‌باشد. نیتروژن در گیاهان بالاترین غلظت را داشته وگلوگاه رشد است و نقش مهمی‌در افزایش عملکرد دارد، به طوری که کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایی عملکرد را محدود می‌کند. مهم‌ترین روش تأمین نیتروژن مورد نیاز کشاورزی، استفاده از کودهای نیتروژنه است. بنابراین استفاده‌ی مناسب از کودهای نیتروژنه برای افزایش تولید محصول و افزایش کارایی نیتروژن، از مهم‌ترین مباحث روز می‌باشد (بینام، 1382؛ملکوتی و همایی، 1383؛ هلا20 و همکاران 2005). به کارگیری روش های جدید مدیریتی که بر اساس افزایش کارآیی نیتروژن و آب استوار باشد، می‌تواند علاوه بر افزایش کمی‌و کیفی تولیدات کشاورزی(IFA ،2007) سبب ارتقای سطح سلامت جامعه شود و در این بین، انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف صحیح کود می‌تواند در افزایش کارآیی بسیار مؤثر باشد.
2-8-2-پتاسیم
پتاسیم فراوان‌ترین عنصر غذایی در 15 سانتی متری بخش بالایی خاک است. اما این شرایط لزوماً بدان معنا نیست که پتاسیم قابل دسترس‌ترین عنصر برای گیاه است. زیرا مقدار پتاسیم قابل دسترس برای گیاه به میزان پتاسیم موجود در بخش قابل دسترس (محلول و تبادلی ) بستگی دارد. به رغم آنکه پتاسیم جزو عناصر مژثر در ساختمان گیاهی نبوده و عمدتاًٌ نقش کاتالیزوری دارد، نیاز پتاسیمی‌بعضی از گیاهان حتی از نیتروژن نیز بیشتر است (ملکوتی، 1387). به طور کلی 90تا 98 درصد کل پتاسیم خاک به شکل غیر قابل جذب، 1 تا 10 درصد به صورت قابل جذب کند و 1/0 تا 2 درصد به گونه‌ی قابل جذب سریع می‌باشد (تیسدال21و همکاران،2003).
2-8-3- فسفر
فسفر یکی از مهم‌ترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می‌آید. فسفر در کلیه‌ی فعالیت‌های بیوشیمیایی، ترکیبات انرژی‌زا و سازوکار انتقال انرژی دخالت دارد. فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده، به عنوان بخشی از پروتئین هسته و غشای هسته است. این عنصر در جوانه زنی گلها، تشکیل میوه، تسریع رسیدن آن، افزایش رشد رویشی درخت، بزرگ شدن اندازه‌ی درخت و افزایش کیفیت میوه نقش دارد (ملکوتی و همکاران ،1379).
2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف
مصرف مؤثر کود شامل تصمیم گیری های درست در مورد انتخاب عناصر غذایی، تعیین میزان هر یک از عناصر غذایی مورد نیاز، نوع کود یا حامل کود، نحوه‌ی استعمال کود و نهایتا ً زمان مصرف کود می‌باشد (شاهوی ، 1385). روش‌های مصرف کود به عوامل متعددی من جمله درجه‌ی حلالیت کودها، زمان نیاز درختان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها، کیفیت آب آبیاری و … بستگی دارد. از میان روش‌های مصرف می‌توان روش پخشی سطحی، محلول پاشی، تزریق به تنه‌ی درختان، آب کودها و چالکود نام برد (واعظی، ملکوتی و رسولی، 1378).
2-9-1- روش پخش سطحی
مهم‌ترین مشکل در مصرف خاکی یا پخش سطحی کودهای با حلالیت کم، افزایش سطح تماس با خاک و در نهایت تثبیت آن به وسیله‌ی کربنات‌ها و رس های خاک است. این پدیده مخصوصا ً در مورد کودهای فسفره، سولفات پتاسیم، سولفات آهن و سولفات روی بیشتر صدق می‌کند (ملکوتی، طباطبایی، 1380).
2-9-2- روش محلول پاشی
کاربرد این روش زمانی مؤثر است که گیاه نتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک جذب نماید و یا امکان مصرف خاک وجود نداشته باشد. این روش فقط بخشی از نیاز غذایی گیاه را تأمین می‌کند و نمی‌تواند جایگزین مصرف خاکی (پایه) کودها قرار گیرد (پیرمرادیان، 1376). برای درختان میوه و غلات نیز در هنگام رشد و نمو میوه ها و دانه ها، محلول پاشی عناصر غذایی نتیجه‌ی مثبتی خواهد داشت (مرسچنر22، 1995) .
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان
روش تزریق عناصر غذایی به تنه‌ی درختان در قدیم مرسوم بوده، بدین صورت که سوراخی در داخل تنه‌ی درخت ایجاد و با قرار دادن لوله ای در داخل سوراخ عناصر غذایی داخل لوله به تدریج توسط گیاه جذب می‌شد. بعضی اوقات به جای محلول غذایی کپسول‌هایی که حاوی عناصر غذایی و یا سموم و غیره بودند در همین سوراخ های تنه‌ی درخت جایگذاری و حتی میخ هایی که با سطح روی (zn) پوشش داده شده، به تنه‌ی درخت کوبیده می‌شود. تزریق با فشار بالا به تنه‌ی درخت اخیرا ً در دنیا مطرح و در ایران نیز برای اولین بار توسط رئیسی در اصفهان (ملکوتی و طباطبایی ،1380) ودردماوند و کافی(1384) در فضای سبز شهر تهران و کرج اجرا گردیده است.
2-9-4- روش چالکود
چالکود یا جایگذاری موضعی یکی دیگر از روش‌های کود‌دهی در درختان میوه است که اخیرا ً طی تحقیقاتی اثرات مفید آن در اصلاح اختلالات تغذیه‌ای درختان‌سبب تأیید شده‌است (سمر، 1377و رسولی، 1378). چالکود بهترین روش برای مصرف بهینه‌ی کود می‌باشد. با اعمال این روش مشکل تغذیه‌ای باغ‌ها حل و کیفیت میوه ها نیز بهبود یافته است.
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی
به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی‌مواد آلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، با عنایت به کمی‌تحرک اکثر کودهای مصرفی به خصوص کودهای فسفاته و ریز مغزیها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتا ً دچار انواع کمبود ها هستند. از این رو بیان روش صحیح کود‌ دهی در باغ‌های میوه اولویت خاصی یافته است و در رابطه با آن پژوهش های متعددی انجام پذیرفته است (ملکوتی و همکاران، 1377، سمر، 1377، وزیری و شریعتی، 1377؛ ملکوتی، 1375). محاسن استفاده از چالکود برای جایگزینی موضعی کودها را می‌توان چنین خلاصه نمود ( ملکوتی وسمر ،1378).
• گرایش درخت به ارسال و رشد ریشه ها برای رسیدن به محل چالکود و استفاده‌ی بهینه از عناصر غذایی .
• در روش چالکود، به دلیل تهویه‌ی مطلوب، ریشه ها از رشد بهتری برخوردار بوده و رنگ ریشه‌ها فعال، سفید و خوش رنگ و با تراکم فراوان خواهد بود.
• راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخشی سطحی کود است، چون ریش ها مستقیما ً غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند و غذایی سالم تا چندین سال زحمت در اختیار درخت خواهد بود.
• در روش چالکود، نیاز به پای بیل درختان میوه که علاوه بر صرف هزینه‌ی زیاد، به دلیل از بین بردن ریشه‌های فعال درخت، زیان‌هایی نیز به درخت وارد می‌کند را کاهش دهد.
از آنجایی که درخت میوه گیاهی است دائمی، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه‌ی چالکود بیش از پیش افزایش یافته، تماس ریشه با این منطقه‌ی غنی از کود افزایش می‌یابد (ملکوتی و همایی، 1373). اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغ‌های میوه نخواهیم بود (سمر،1377، صفاری،1379). وضعیت نیتروژن بوته کیوی روی میزان صدمه وارده در اثر کمبود اکسیژن در ناحیه‌ی ریشه و سرعت بهبود آن مؤثر می‌باشد و بوته‌هایی که با کمبود نیتروژن مواجه بودند، نسبت به کمبود اکسیژن در ناحیه‌ی ریشه حساس‌تر از بوته‌هایی بوده‌اند که به اندازه‌ی کافی به آنها کود نیتروژنه رسیده بود (اسمیت و میلر، 1991).
هنگامی‌که استثنائاً مقادیری زیاد از کود مخلوط (ده تن در هکتار مخلوط ازت، فسفر، پتاس،12-10-10 ) به کار برده شد تا سطوح نمک در ناحیه‌ی ریشه بالا برده شود (هدایت الکتریکی خاک بیش از دو دسی زیمنس در 25درجه‌ی سانتی گراد) تعداد جوانه‌هایی که در بهار توسعه‌یافته بودند، همین‌طور تعداد گل و رشد ریشه به طور چشمگیری افزایش یافت (اسمیت و میلر، 1991). غلظت نامناسب پتاسیم، میزان فعالیت های فیزیولوژی و فتوسنتز را در درختان میوه کاهش می‌دهد که به سهم خود غلظت مواد قندی را پایین می‌آورد (افخمی‌و ملکوتی، 1379).
یکی از علل اساسی پایین ‌بودن عملکرد هکتاری در باغ‌های میوه کشور با بافت سنگین در این است که متأسفانه کودها به صورت نامتعادل مصرف شده و جایگذاری آن ها با پابیل(سطحی ) انجام می‌گیرد. در حالی که اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغ های میوه نخواهیم بود (سمر، 1377، صفاری، 1379).
در آزمایشهای مزرعه‌ای، بین فسفاتهای آمونیوم و اسید فسفریک از یک طرف و با سوپر فسفات ها از سوی دیگر، تفاوت عمده‌ای از نظر تأمین فسفر برای گیاه دیده نشده‌است (هاگین و توکر،1982).
2-10- کیفیت در زمان برداشت
امروزه کیفیت غذائی محصولات کشاورزی مورد توجه بسیاری از محافل تحقیقاتی جهان است، به خصوص از آن جهت که استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی، علف کشها،حشره کشها وغیره از کیفیت محصولات کشاورزی میکاهند (اسامی‌و همکاران، 2003؛ برن و پرسکوت، 2002). هدف از این بررسی ارزیابی نیاز عناصر غذایی درخت کیوی و نحوه‌ی تغذیه مشخص گردد که چطور می‌توان نیازهای تغذیه‌ای را به منظور افزایش کمی‌و کیفی تحت تأثیر قرارداد و این اطلاعات برای رسیدن به‌یک برنامه‌ی کودی مناسب باید چگونه تفسیر گردند تا هرچه بیشتر یارویاور باغداران پرتلاش کشور باشیم. از آنجائیکه درخت میوه گیاهی است دائمی، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه چالکود بیش از پیش افزایش یافته، تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می یابد (ملکوتی و همایی 1373).
اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد ، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغهای میوه نخواهیم بود(سمر1377.صفاری 1379). برای بزرگ شدن میوه وجود پتاسیم ضروری است (فیشر وهمکاران،1982). کمبود پتاسیم میتواند روند تعرق را در درخت سیب مانند سایر درختان کاهش دهد (چیلدرس وکوارا،1935). اگرمصرف ازت در طول فصل رشد خیلی دیر وبعد از توقف رشد انجام شود، در این صورت نیازهای ذخیره ای ازت در گیاه بدون اثرات نامطلوب مصرف دیر هنگام ازت تامین میشود (هینیک،1934).

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش
این تحقیق در یک باغ کیوی به مساحت نیم هکتار واقع در قریه پرکاپشت یاورزاده از توابع شهرستان آستانه اشرفیه بر روی درختان کیوی رقم هایوارد در سال زراعی 92-1391 انجام شد. سن درخت حدود 11 سال و درختان به صورت ردیفی و داربست از نوع تی بار (T) و به فواصل 5) 3 متر کاشته شده‌اند و نسبت درختان ماده به نر 8:1 بوده و درختان کیوی از نظر سن، شکل ظاهری، قطر و اندازه‌‌ی یکسان بودند انتخاب گردیدند تا تیمارهای تعریف شده بر روی آنها اعمال شود.
3-2- اعمال تیمارها
به منظور بررسی همزمان تعداد دفعات مطلوب کوددهی با تغییر مقادیر کود در هر مرحله تعیین نیاز غذایی کیوی به عناصر پرمصرف و با توجه به زمان مناسب کوددهی (اواسط فروردین، اواسط اردیبهشت، اواسط خرداد، اواسط تیر)، طرح مذکور با 10 تیمار کودی و در سه تکرار به‌صورت بلوک‌های تصادفی به مدت یکسال انجام گرفت. کودهای مورد استفاده به عمق 30 سانتی متری در فاصله یک و نیم متری تنه درخت به شرح جدول 3-1 استفاده شد.
جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت
تیمارهاسولفات پتاسیم (برحسب گرم)سوپر فسفات تریپل (برحسب گرم)اوره ( برحسب گرم)علائم اختصاریT1 (شاهد)500
-500
-350
3502N350, P500, K500T2500

-500

-240
240
2403N240, P500,
K 500T3250
250
250500

-240
240
2403N240, P500, 3K250T4135
135
135500

-240
240
2403N240, P500,3K135T5--240
240
2403N240 T6500
-500
-175
175 4N175, P500,K500-

-175
175T7250
250

-500


-175
175
175
175 4N175,P500,2K250T8125
125
125
-500


-175
175
175
1754N175,P500,3K125T9-

-175
175
175
1754N175T10125
125
125250
250

-175
175
175
1754N175,2P250,3K125
3-3-کنترل و مبارزه با علفهای هرز
علفهای هرز غالب در قطعه زمین مورد آزمایش شامل سوروف سلمه تره، پیچک، مَرغ، تاج خروس، ترش واش و غیره… می باشد. برای کنترل و مبارزه با علفهای هرز از روش وجین دستی و با استفاده از علف‌زن موتوری درسه نوبت درطول فصل رشد استفاده گردیده است.

3-4- روش آبیاری
آبیاری با استفاده از روش تحت فشار (میکروجت) از اواسط خرداد ماه تا اواسط شهریور ماه براساس نیاز درختان به طور منظم صورت گرفت.
3-5- خصوصیات خاک
برای بررسی و اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از عمق 30-0 سانتی متر یک نمونه تهیه شد. این نمونه ها ازسایه انداز درختان و درست قبل از اجرای تحقیق تهیه و برای اندازه گیری و بررسی به آزمایشگاه خاک شناسی فرستاده شد که پس از بررسی نتایج آزمون خاک باغ کیوی به شرح جدول 3-2 خلاصه گردید.
جدول 3-2- فاکتورهای مربوط به تجزیه خاک قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر)
خصوصیتعمق خاک هدایت بار الکتریکی (dS/m-1)206/0pH77/7درصد مواد خنثی شونده5/7درصد مواد آلی5/7درصد نیتروژن14/0فسفر(میلی گرم در کیلوگرم)96/52پتاسیم(میلی گرم در کیلوگرم)13/704بافتلوم3-6- برداشت میوه کیوی
برداشت میوه زمانی انجام شد که میزان قند میوه ها تقریبا بین 8-7 (درجه بریکس) بودند که این زمان مصادف با اواخر آبان ماه بود. برای این کار ابتدا تمام میوه ها را از هر درخت به طور جداگانه چیده و در سبدهای جداگانه گذاشته و میوه‌های هر درخت را به طور جداگانه وزن نموده و پس از آن به انبار نگهداری میوه ها انتقال داده‌شد. برای ارزیابی صفاتی چون سفتی بافت میوه، میزان قند و pH تعدادی میوه‌های هر تیمار سریعاً به آزمایشگاه منتقل تا آزمایشات بر روی میوه ها انجام گیرد.
3-7- ارزیابی صفتها
جهت بررسی صفات میوه از هرتیمار تعدادی میوه به صورت تصادفی انتخاب شدند. این صفات شامل عملکرد میوه، وزن تر و خشک میوه هر درخت، pH میوه، سفتی میوه، قند میوه، ازت، فسفر و پتاسیم میوه که اندازهگیری شدند.
3-7-1- اندازهگیری وزن تر میوه
پس از برداشت میوهها، وزن میوه هر درخت در همان محل برداشت با استفاده از ترازوی دیجیتالی اندازهگیری و یادداشت برداری شد.
3-7-2- اندازهگیری اسیدیته(pH) میوه
برای اندازهگیری pH، از روش وردانک (1993) استفاده گردید. پس از برداشت میوهها و وزنکشی تعداد میوه از هر تیمار بلافاصله به آزمایشگاه جهت اندازهگیری pHانتقال داده شد. بعد از تهیه و آماده سازی عصاره میوه از هر تیمار، ابتدا دستگاه پی اچ متر توسط بافر چهار و هفت تنظیم گردید. سپس مقداری از عصاره صاف شده در یک بشر کوچک ریخته شده و آنگاه الکترود حساس دستگاه پی اچ متر درون بشر قرار داده شد و pH عصاره توسط صفحه دستگاه پی اچ متر قرائت و یادداشت برداری شد.
3-7-3-اندازهگیری سفتی میوه
برای انجام این کار از هر تیمار یک میوه به طور تصادفی انتخاب شد. سپس با استفاده از دستگاه پنترومتر (نفوذسنج) میزان سفتی بافت میوه سنجیده شد. به این صورت که پروب دستگاه را روی میوه‌ها قرار داده و پس از وارد کردن فشار یکنواخت عدد آن قرائت و ثبت شد. واحد فشار وارده جهت سوراخ کردن بافت، کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد.
3-7-4-اندازهگیری قند میوه
برای اندازه گیری قند میوه از دستگاه رفرکتومتر چشمی مدل RHB0-80 ساخت کشور چین با دامنه 80-0 درصد استفاده گردید. میوه از بخش استوایی برشی عرضی زده شد و پس از آن یک یا دو قطره از عصاره روی دستگاه قرار داده شده و بعد از آن میزان قند قرائت و ثبت شد.

3-7-5-عصارهگیری از میوه
برای این کار میوه را پس از خرد کردن به مدت 48 ساعت در آون و در حرارت 75 درجه سانتیگراد قرار داده تا خشک شوند. پس از آن جهت استخراج عناصر غذایی، 3/0 گرم از نمونه خشک شده را به کمک قیف مخصوص توزین به بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل میکنیم. سپس میلیلیتر از مخلوط اسیدها (اسید سولفوریک و اسید سالیسیلیک) را اضافه کرده و با دقت تکان داده تا تمامی مواد گیاهی خیس گردد. مخلوط را یک شب بحال خود قرار میدهیم و در روز بعد نمونه را به مدت یک ساعت تا حرارت 180 درجه سانتیگراد حرارت داده و بعد از خنک شدن 5 قطره آب اکسیژنه اضافه مینمایم. بعد بالن را روی اجاق الکتریکی در حرارت 280 درجه سانتیگراد تا شفاف شدن نمونه ها حرارت میدهیم. بعد از خنک شدن نمونهها را به حجم رسانده و بعد از بهم زدن صاف میگردد (امامی، 1375).
3-7-6- اندازهگیری وزن خشک میوه
برای اندازه‌گیری وزن خشک میوهها از هر تیمار میوه به طور تصادفی انتخاب گردید. برای این کار میوه را پس از خردکردن به مدت 48 ساعت و در حرارت 75 درجه سانتی گراد قرار داده تا خشک شوند. سپس برای بدست آوردن وزن خشک میوه، عصاره به دست آمده با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری و یادداشت برداری شد.
3-7-7- اندازهگیری ازت میوه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید