3-7-5- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)29
3-7-6- اندازه گیری محتوای فنل کل30
3-7-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم30
3-7-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک31
3-7-7- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه32
3-7-8- اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز33
3-7-8-1- نحوه تهیه بافر فسفات:34

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-7-9- اندازه گیری فعالیت پلی فنل اکسیداز(PPO)34
3-7-10- تجزیه و تحلیل داده‌ها35
فصل چهارم36
نتایج36
4-1- pHآب میوه37
4-2- مواد جامد محلول39
4-3- اسیدهای قابل تیتراسیون40
4-4- ویتامین ث(اسید آسکوربیک)43
4-5- سفتی بافت میوه46
4-6- فنل کل49
4-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل53
4-8- آنزیم کاتالاز56
4-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز60
فصل پنجم64
بحث64
5-1- pHآب میوه64
5-2- مواد جامد محلول(TSS )65
5-3- اسیدهای قابل تیتراسیون(TA )66
5-4- سفتی بافت میوه67
5-5- ویتامین ث :70
5-6- فنل کل میوه ها72
5-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل73
5-8- آنزیم کاتالاز74
5-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز:75
5-10- نتیجه گیری کلی78
5-11- پیشنهادات79
منابع80
فهرست جداول
جدول1-1- میزان تولید هلو در ده کشور اول دنیا (فائو، 2008)..3
جدول1-2-ارزش تغذیه‌ای هلو در100 گرم میوه تازه5
جدول1-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر صفات اندازه گیری شده در میوه هلو رقم زعفرانی37
جدول2-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر میزان فنل کل،فعالیت پلی فنل اکسیداز و کاتالاز در میوه هلو رقم زعفرانی38
فهرست نمودار ها
نمودار4-1- اثر ژل آلوئه ورا بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی39
نمودار4-2- اثر کلرید کلسیم بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی39
نمودار4-3- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی40
نمودار4-4- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان مواد جامد محلول هلو رقم زعفرانی41
نمودار4-5- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی42
نمودار4- 6- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی43
نمودار4-7- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی43
نمودار4- 8- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی45
نمودار4- 9- اثر کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی45
نمودار4-10- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی46
نمودار4-11- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی46
نمودار4-12- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی47
نمودار4-13- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی48
نمودار4-14- اثر ژل آلوئه ورا بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی49
نمودار4- 15- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی49
نمودار4- 16- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی51
نمودار4- 17- اثر کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی51
نمودار4- 18- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی52
نمودار4- 19- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی52
نمودار4- 20- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی53
نمودار4-21-اثر متقابل ژل آلوئه ورا،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی53
نمودار4- 22- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی55
نمودار4- 23- اثر کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی55
نمودار4- 24- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی56
نمودار4- 25- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی56
نمودار4- 26- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی57
نمودار4 – 27- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی58
نمودار4 – 28- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی59
نمودار4- 29- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی59
نمودار4- 30- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی60
نمودار4-31- اثرمتقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی60
نمودار4 – 32- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی62
نمودار4 – 33- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی62
نمودار4 – 34- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی63
نمودار4 – 35- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی63
نمودار4 – 36- اثر متقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی64
فصل اول
مقدمه
امروزه علاوه بر افزایش جمعیت، با توجه به پیشرفت های علمی و اقتصادی، مصرف مواد غذایی رو به افزایش گذاشته است. یکی از راه های حفظ سلامتی و کاهش خطر ابتلا به بیماریها این است که روزانه مقادیر کافی از غذاهای سالم مصرف گردد (Kader, 2002). شواهد نشان می دهند که غذای سالم شامل مقادیر کافی از میوه و سبزی است که حاوی انواع ویتامین ها (ویتامین های C، A، B1، B3، B6و E) فیبرهای غذایی، ایندول ها، گلوکوزینولات ها، تیوسیانات ها، ایزوتیوسیاناتها، کومارین ها، فلاونوئید ها، فنل ها و غیره می باشند. علاوه بر این، میوه ها وسبزی ها تامین کننده 16درصد منیزیم، 19درصد آهن و 9درصد کالری مورد نیاز بدن انسان هستند. ضایعات محصولات کشاورزی در سه مرحله قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت روی می دهد، اما به نظر می رسد بخش اصلی ضایعات محصولات کشاورزی فسادپذیر مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد. در این میان، هدف متخصصان پس از برداشت شناسایی عوامل موثر بر ضایعات و استفاده از فناوری های مناسب جهت کاهش آنها است ( Kader, 2002).
میوه ها و سبزی ها، محصولات بسیار فسادپذیری بوده که برای به حداقل رساندن ضایعات نیاز به شرایط مناسب جابجایی و نگهداری می باشند و محصولات باغی به علت داشتن آب زیاد به طور طبیعی آمادگی تخریب را دارند. آنها از لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و فرآیندهای تنفس، تبخیر و تعرق و فعالیت های بیوشیمیایی منجر به از دست دادن کیفیت محصول میشود (Thumula, 2006). در کشورهای در حال توسعه، برای محصولات فساد پذیر مانند میوه ها و سبزی ها، تکنولوژیهای انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است و بنابراین میزان زیادی از آنها در طول این مراحل از بین می روند ( Thumula, 2006). در هنگام حمل و نقل این محصولات بایستی از ابزارهای مناسب با دما و رطوبت نسبی کنترل شده استفاده نمود. بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیهای تازه اثر معنی داری در کاهش ضایعات پس از برداشت آنها دارد (Kader, 2005).
مبدا و سابقه کاشت هلو
مبدا هلو (Prunus persica L) از چین است، جایی که سابقه کشت آن به 3000 سال قبل بر می گردد. احتمال دارد که هلو از راههای تجاری کوهستانی به ایران برده شده و در آنجا به میوه ایرانی1 شهرت پیدا کرده باشد: این نامگذاری موجب شده که بعضی ها تصور کنند مبدا هلو از ایران است ( Crisosto et al, 1994 ). سیصد و سی سال قبل از میلاد هلو وارد یونان شد و در خلال قرون وسطی، کاشت این درخت در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. ظاهرا پرتغالی ها هلو را به ساحل شرقی امریکای جنوبی وارد کردند. اسپانیایی ها هلو را به فلوریدا و مکزیک، فرانسوی ها به لوئیزیانا و مهاجران انگلیسی به ویرجینیا و ما ساچوستز بردند. ودر اسپانیا هلو هایی با گوشت زرد و سفت معمول بود، در حالی که در فرانسه و انگلیس میوه هایی بیشتر خواهان داشت که گوشت سفید و بافت نرم داشتند. سرانجام این دو منبع ذخایر توارثی با هم مخلوط شدند (اگاوا و همکاران، 1381).
رده بندی و مشخصات گیاه شناسی
هلو متعلق به جنس آلو سانان، زیر جنس آمیگدالوس و تیره گلسرخیان است، ارتفاع تنه این درخت 6-4 متر بوده و فرم تاج آن حالت خمیده دارد. ارقام زینتی هلو پاکوتاه می باشند. تنه درخت صاف و عمودی بوده و ارتفاع تنه به روش تربیت و هدایت آن بستگی دارد. هلو تاج نیمه متراکم دارد و شاخه های اصلی آن به رنگ لاکی مایل به قهوه ای است. شاخه های فرعی نازک یا جوان رنگ تیره تر از بازوهای اصلی دارند. دارای دو نوع جوانه رویشی و زایشی است. جوانه های رویشی کوچک و نوک تیز اما جوانه های بارور متورم و نوک پهن هستند. جوانه های زایشی هلو از نوع جوانه های ساده بوده و از هر جوانه یک عدد گل حاصل می شود. ارقامی از هلو که در ایران پرورش داده می شوند شامل جی،اچ ،هیل، آلبرتا، اسپرینگ تایم، اسپرینگ کرست رد تاپ،سان کرست، دکسی رد، حاج کاظمی، هلوی انجیری، قرمز ارومیه و سرد رود می باشد (جلیلی و همکاران، 1388)
وضعیت تولید هلو در جهان
طبق آمار فائو2 (2008)، 18میلیون تن هلو و شلیل در سرتاسر جهان تولید شده که کشور چین با تولید هشت میلیون تن در سال بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است. ده کشور اول تولید کننده هلو در جهان در جدول 1-1 ارایه شده اند. میزان تولید سالانه هلو در کشور چین از ۱۹۸۰ به بعد به چندین برابر مقدار قبلی افزایش یافت به طوریکه امروزه میزان تولید آن با سایر کشورهای تولید کننده قابل مقایسه نیست. در ایالات متحده نیز، کالیفرنیا که بزرگترین تولید کننده این محصول در آن کشور به شمار میآید و ۷۵-۷۰ درصد کل هلوی ایالات متحده را تامین می کند (فائو، 2008).
جدول11: میزان تولید هلو در ده کشور اول دنیا (فائو، 2008)
کشورهای تولید کنندهکشورهای تولیدکنندهمیزان تولید برحسب هزار تنجهانتولید سالانه در جهان180001چین83292ایتالیا15893آمریکا13024اسپانیا11595یونان7346ترکیه5527مصر3998ایران3909فرانسه30110آرژانتین270
برداشت و بازار رسانی
شاخص معمول رسیدگی در هلو رنگ و سفتی میوه است. بهترین موقع برداشت محصول برای ارسال به نقاط دور دست زمانی است که رنگ میوه در ارقام گوشت زرد شروع به زرد شدن و در ارقام گوشت سفید شروع به سفید شدن می کند.چون رنگ از سالی به سال دیگر تغییر می کند بهتر است این شاخص همراه با سفتی میوه اندازه گرفته شود (اگاوا و همکاران، 1381). میوه های هلو دارای تنفس فرازگرا بوده و بعد از برداشت نیز رسیدن میوه ادمه می یابد. میوه های بسته بندی شده را می توان در دمای صفر الی5 /0 -درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 90- 85 درصد به مدت 14الی30 روز در انبار های سرد نگهداری نمود. میوه های هلو به عنوان تازه خوری، تهیه آب میوه و کنسرو مورد استفاده قرار می گیرند. برای تهیه کمپوت و فرآورده های دیگر از ارقام هلوی هسته چسبان استفاده می شود ( جلیلی و همکاران، 1388). آز آنجاییکه میوه های هلو فرازگرا می باشند باید زمانی که در مرحله کمی بالغ یا بلوغ کامل هستند اما کاملا نرسیده اند و آماده خوردن هستند برداشت شوند. آغاز رسیدن میوه هلو باید قبل از رسیدن به دست مصرف کننده صورت پذیرد (Kader et al., 1998).
خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن
هلوهای با محتوای مواد جامد محلول(SSC ) و اسیدیته کل(TA) و نسبت SSC/TA بالا پذیرایی بالایی نزد مصرف کننده دارند. برای هلوهای میان رس، حداقل SSC 11% با TA≤ 0.7% برای حدود 80% مصرف کننده ها راضی کننده می باشد. میوه های با سفتی گوشت برابر 9 تا 5/13نیوتن آماده برای خوردن در نظر گرفته می شوند. میوه با 27 تا 36 نیوتن سفتی در پوستش هم پذیرایی بالایی دارد (Crisosto et al., 1994) میوه های هلو غنی از قند، به ویژه ساکارز، ویتامین های A،B ، B2 و C می باشند. در ضمن میوه ها حاوی پتاسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد و آهن می باشند (جلیلی و همکاران، 1388).
جدول 12: ارزش تغذیه‌ای هلو در100 گرم میوه تازه(Arthey and Ashurst, 1996).
نوع ماده مقدارنوع ماده مقدار (میلی گرم)آب89%C ویتامین31 مقدار انرژی38 کیلوکالریکاروتن58 پروتئین6/0%E ویتامین02/0 چربیها1/0%تریپتوفان2/0 کربوهیدارتها10%B6 ویتامین02/0 نیتروژن کل16/0گرمسدیم1 نشاسته0 گرمپتاسم160قند کل6/7 گرمکلسیم7 فیبرها6/0%منیزیم9 A ویتامین27 میلی گرمفسفر22 تیامین4/1 میلی گرمآهن4/0ریبوفلاوین04/0 میلی گرمروی1/0نیاسین6/0 میلی گرم
شرایط مطلوب نگهداری هلو
دمای مطلوب نگهداری میوه هلو 1- تا0oC می باشد. نقطه انجماد هلو متفاوت است و بسته به SSC از 3- تا 5/1- درجه سانتیگراد می باشد. رطوبت نسبی 90 تا 95% با سرعت گردش هوای 50 فوت مکعب در دقیقه در طول دوره نگهداری توصیه می شود ( Lill et al., 1989).
آسیب شناسی پس از برداشت هلو
لکه قهوه ای که عامل آن Monilinia fructicola می باشد مهمترین بیماری پس از برداشت هلو می باشد. اثرات آن در طی دوره گلدهی شروع می شود. پوسیدگی ممکن است قبل از برداشت هم رخ دهد. اما اغلب در زمان پس از برداشت رخ می دهد. رعایت اصول بهداشتی در باغ می تواند باعث به حداقل رساندن این بیماری بشود. استفاده از قارچ کش های قبل از برداشت و خنک سازی سریع پس از برداشت هم از جمله استراتژی های کنترلی می باشند. هم چنین کاربرد قارچ کش های پس از برداشت هم ممکن است صورت پذیرد. کپک خاکستری ناشی از قارچ Botrytis cinerea هم می تواند مشکلی جدی در شرایط رطوبتی و آب و هوای بهاری باشد. در صورتی که در زمان برداشت میوه آلوده یا زخمی شود این بیماری می تواند در طی انبارداری خود را نشان دهد. اجتناب از آسیب های مکانیکی و مدیریت خوب دما جزو روش های کنترلی موثر می باشند. پوسیدگی ریزوپوسی که در اثر قارچ Rhizopus stolonifer می باشد میتواند در میوه های رسیده که در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری میشوند صورت پذیرد. خنک سازی و نگهداری دما زیر 5 درجه سانتیگراد جزو روش های کنترلی خوب این بیماری می باشند (Ceponis et al., 1987).
تاریخچه آلوئه ورا
آلوئه ورا با نام علمی Aloe vera متعلق به تیره سوسن3 و جنس آلوئه می باشد. گیاه دارویی آلوئه یا صبر زرد صبر تلخ یا شاخ بزی که در استان بوشهر با نام های محلی گل سگه، گل قبر یا چادروا شناخته می شود یکی از گونه های مهم دارویی است که در نواحی گرمسیری مثل ماداگاسکار، عربستان و در ایران در هرمزگان، بندر لنگه و بندر خمیر در محلی به نام قلعه گازی می روید گیاه صبر زرد از زمانهای قدیم برای درمان بسیاری از امراض به کار می رفته است. در نوشته های کهن مصری آمده است که در1500 سال قبل از میلاد از صبر زرد جهت رفع عفونت ها، ناراحتی های پوستی و به عنوان مسهل استفاده می کرده اند. می گویند اسکندرکه برای التیام زخم های سربازانش احتیاج به چنین گیاهی داشت دستور داد به جزیره ای در نزدیکی سومالی حمله کنند و پس از فتح آن گیاه را به دست آوردند (زرگری و همکاران،1362). ژل آلوئه ورا در تجارت به دوصورت به فروش می رسد: نوع کوراکوا4 که اغلب بنام باربادوس5 خوانده می شود از گونه A.barbadensis بدست می آید ونوع کپ6 آلوئه که از A. Feroxحاصل می شود گونه اخیر هیبریدی از A.spicata و A.africana می باشد (Reynold et al., 1999).
خصوصیات گیاه شناسی گیاه آلوئه ورا
صبر زرد گیاهی است با ظاهر بوته ای انبوه، پایا، همیشه سبز، شاداب و پرطراوت که ارتفاع آن حدود 60 سانتیمتر بوده و دارای ساقه غیر حقیقی چوبی و کوتاه به ضخامت 10- 5 سانتیمتر، برگ های نیزه ای شکل مستقیماً به محور ساقه متصل هستند. گل ها بر روی گل آذین سنبله ای به طول 5/1-1 متر ظاهر می شوند. گل آذین گل ها به رنگ زرد یا زرد مایل به سبز ابتدا عمود بر محور مرکز گل آذین قرار گرفته سپس از قاعده خوشه شروع به آویزان شدن می نماید (موسوی و استکی، 1389).
اندام زیر زمینی گیاه صبرزرد به دو بخش تقسیم می شود. ریشه ها کار جذب مواد غذایی و آب را انجام می دهند و بخش دوم ریزوم گیاه است که مسئولیت زادآوری، تولید پاجوش و ایجاد گیاه جدید را بر عهده دارد. برگ های سخت آبدار و نیزه ای (شبیه به شاخ بز) این گیاه به طول 51 سانتیمتر رشد می کنند. رنگ برگ ها سبز یا سبز مایل به خاکستری، تعداد برگ ها بین 20-10 عدد با کناره های نازک و حامل خار های نوک تیز مخروطی راست و یا کمی خمیده به طول 2 میلیمتر است. وزن هر برگ هنگام بلوغ ممکن است تا 900 گرم برسد. قسمت زیرین برگهای این گیاه محدب و قسمت فوقانی آن مقعر است و جزء برگ های ضخیم و گوشتی هستند که به صورت روزت می باشند. برگ گونه های مختلف آلوئه از نظر تشریحی و در برش عرضی شامل قسمت های زیر از خارج به داخل است (زرگری و همکاران، 1362).
در بین گونه های مختلف گیاه آلوئه ورا چهار گونه شناسایی شده است که دارای ارزش خاصی می باشند که عبارتند از:
1) Aloe succotrina Lam. ، این گونه بومی جزایر سوکوترا و سایر جزایر اقیانوس هند است و صبر زرد حاصل از ان در بازار تجارت به نام صبر سقوطری معروف می باشد.
2)Aloe chinensis (Ham) Berger. ، این گونه در عربستان و افریقای جنوبی می روید و صبر زرد حاصل از آن در بازار تجارت بین المللی به نام صبر زرد دماغه امید نیک یا Aloes du Cap معروف می باشد.
3)Aloe littoralis Baker.، این گونه درختچه ای به ارتفاع 8/1 تا 3 متر، با تنه ی صاف می باشد. برگ های آن پر پشت، گروهی، شمشیری، نوک تیز، صاف و بدون لکه به عرض 6-5 سانتی متر، طول 15-12 سانتی متر و به صورت دندانه دار است.
4) Aloe vera L.، گونه ای با مترادف های مختلفی همچون A.vulgaris Lamk و A.barbadensis Mill می باشد.این گونه در بازار تجارت به نام های مختلفی همچون Aloes du cuacao و Aloes de Barbade معروف است.آلوئه ورا تنها گونه ای است که به دلیل خواص دارویی تا کنون بیشترین کاربرد را برای انسان ها داشته است و به همین دلیل به دفعات در طب گیاهی از این گونه یاد شده است.(موسوی و استکی، 1389).
اندام های مورد استفاده گیاه آلوئه ورا

اندام مورد استفاده برگ می باشد که شامل دو بخش مشخص و مستقل از هم می باشد. شیرابه زرد رنگ حاصل از برگهای انواع آلوئه حداقل واجد 15 درصد مشتقات هیدروالکلی آنتراسن است. این مایع زرد رنگ که درون سلولهای محیطی و چسبیده به پارانشیم برگ قرار گرفته است بلافاصله پس از قطع برگ شروع به خارج شدن می کند. مایع مذکور در مقابل آفتاب و حرارت خشک می شود. این شیرابه محتوی مقادیرمتغییری آلویین ، اسید کریسوفانیک و آلویین امودین و روغن های فرار و رزین است. دومین قسمت تشکیل دهنده برگ ژل می باشد. این ژل از یک هیدروکلوئید که در واکوئل یا در دیواره سلول ها جا گرفته و آب بافت را شامل می شود، تشکیل شده و بر خلاف صمغ ها خاصیت چسبندگی ندارد. تمامی گونه های آلوئه دارای ژل می باشند که شامل ترکیبات مختلف پلی ساکاریدها است. ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه آلوئه پیچیده است این پلی ساکاریدها از گلوکومانان به همراه گالاکتان هستند. البته در صورتی که ژل در پروسه استحصال از کل برگ به دست آمده باشد ( Reynold et al., 1999).
ژل آلوئه ورا
ژل شفاف و سفتی از قسمتهای داخلی برگ گیاه آلوئه ورا استخراج می شود بین این ژل و پوست بیرونی برگ سلولهای خاصی حاوی مایع زرد رنگ قرار دارد که با خشک شدن این مایع شیره آلوئه ورا تولید می شود که تمامی خواص گیاه در آن نهفته است. ژل آلوئه ورا شفاف، بی بو، بدون چسپندگی و دارای قدرت جذب بالا است. این ژل کاملاً ‌سالم و سازگار با محیط و pH آن حدوداً‌ 5/4 است که می تواند جایگزین پوششهای مختلف میوه درتکنولوژی پس از برداشت باشد ( Chai and Chung, 2003). 96 درصد ژل برگ آلوئه ورا آب و 4 درصد حاوی مواد ارزشمندی چون چربی های ضروری ، آمینو اسیدها ، ویتامینها ، املاح ، آنزیم و گلیکو پروتئین است علاوه بر این ژل حاوی آنتراکوئینون ها ، ساکاریدها و موادی با جرم مولکولی پایین است. پلی ساکارید ها ترکیبات مختلفی از گلوکومانان می باشند که بعضی از آنها استیله شده اند. گالاکتوز و پلی مرهایی از اسید گالاکتیک از ترکیبات دیگر تشکیل دهنده ژل هستند. تحقیقات مختلف وجود ساختارهای مختلف از پلی ساکاریدها را که ممکن است ناشی از خاستگاه جغرافیایی مختلف و یا تنوع زیاد زیر گونه باشند را گزارش کرده اند. گونه خاصی از آلوئه ورا حاوی ترکییباتی چون آلوئین7 ، آلوئه امودین8 ، باربالویین9 و ایزوبار لویین می باشد. وجود موادی با جرم ملکولی پایین نظیر آلوزین10 ، ویتامینها و بتا کاروتن در بین ترکیبات ژل گزارش شده است (Yagi et al , 1997 ; Cho et al ,2001). ژل آلوئه ورا کاملا بی مزه است و به گفته متخصصین افزودن چاشنی هایی مانند آب لیمو ترش، نمک یا فلفل به آن ضرری نخواهد داشت. اگر احساس شود که مزه ژل تلخ است بدین معنی می باشد که ژل به خوبی از پوست جدا نشده است. در این گونه موارد می توان پیش از مصرف ژل را چند دقیقه در آب قرار داد تا تلخی اش کاملا برطرف شود (موسوی و استکی، 1389).
بدلیل محدودیتهای موجود در استفاده از سموم شیمیایی یکی از راههای مهم جایگزین در تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه، طبیعت و انسان در تولید و نگهداری محصولات است. ژل آلوئه ورا جزء پوششهای پلی ساکارید بوده و دارای خاصیت کشسانی است که به راحتی در آب حل شده و در تمام اطراف محصول به یک اندازه ایجاد می شود و این ژل بصورت یک لایه حفاظتی روی محصول عمل کرده و سلولهای زیر لایه حفاظتی را در مقابل صدمات مکانیکی محافظت می کند و ازاتلاف آب میوه ها جلوگیری می کند. همچنین این پوشش روی روزنه ها و عدسکها تأثیر گذاشته و در نتیجه سرعت عبور گازها از پوست میوه را کاهش می دهد و دارای مزایای دیگری نظیر حفظ مواد معطر داخل میوه ، بهبود خصوصیات ساختاری سلول مثل درزگیری ، پوشش محل زخم و بریدگی می باشد همچنین قابلیت افزودن موادی مثل ویتامینها و قارچ کش ها به ژل وجود دارد و به محصول خاصیت درخشندگی می دهد .ژل آلوئه ورا دارای ترکیبات مختلفی است که مهمترین آنها ویتامینها ، آنزیمها ، آمینو اسیدها ، آنتراکوئینن ها11 ، سالیسیلیک اسید12 و ساپونین ها13 هستند که ساپونین ها و سالیسیک اسید خاصیت ضد قارچی داشته و باعث جلو گیری از رشد و تکثیر ودرنهایت موجب مرگ قارچها می شوند (Choi et al., 2003).
لزوم کاربرد تکنولوژی پس از برداشت برای نگهداری هلو
به عنوان یک میوه کلیماکتریک سرعت و شدت تنفس بالایی داشته و عمر نگهداری میوه هلو بسیار پایین است و به همین خاطر استفاده از تکنولوژی مناسب پس از برداشت برای افزایش عمر محصول ضروریست (Manganaris et al., 2007). میوه های برداشت شده هلو به خاطر متابولیسم سریعشان فساد پذیر می باشند و این مسئله به صورت تنفس سریع و حساسیت بالا به آسیب سرمایی وپوسیدگی قارچی حتی وقتی در انبار با دمای کم انبار شوند آشکار می شود (Robertson et al., 1990). عمر قفسه ای هلو به خاطر کاهش وزن و ناهنجاریهای فیزیولوژیکی مانند قهوه ای شدن و تغییر بافت محدود می باشد (Fischman et al., 1993). میوه هلو بسیار فساد پذیر بوده و به بیماری های پس از برداشت بسیار حساس می باشد و کپک آبی ناشی از قارچ Penicillium expansum یکی از شایع ترین بیماری های این محصول میباشد (Karabulut et al., 2002).
میوه ها وسبزی ها زمانی برداشت می شوند که از لحاظ خوراکی و خصوصیات ظاهری در حالت بهینه باشند و از آنجایی که سیستم های بیولوژیکی زنده هستند، پس از برداشت از بین می روند. سرعت از بین رفتن به میزان زیادی در میان فرآورده ها متفاوت است و رویهمرفته بستگی به سرعت متابولیسم آنها دارد. افزایش عمر پس از برداشت محصولات باعبانی توسط روش ها و فنون پس از برداشت امکا ن پذیر است. در سال های اخیر، به تکنولوژی پس از برداشت در باغبانی توجه زیادی شده زیرا ثابت شده که نگهداری و عملیات جابجایی نادرست به از دست رفتن مقدار زیادی از محصول می ا نجامد که با هزینه زیادی تولید شده است.
علل واقعی تلفات پس از برداشت زیاد هستند، ولی می توان آنها را به دو گروه اصلی دسته بندی کرد. 1- عوامل فیزیکی: این عوامل شامل آسیب های مکانیکی و فساد میکروبی هستند که محصول را تخریب کرده و باعث میشوند برای مصرف تازه خوری و فرآیند شدن قابل پذیرش نباشد. تلفات فیزیکی می تواند از تبخیر آب بین سلولی ناشی شود که به از دست دادن مستقیم وزن می انجامد. خسارت اقتصادی در درجه نخست، در نتیجه ی کاهش وزن محصول حاصل می شود، همچنین می تواند در نتیجه ی عدم پذیرش کل محصول از راه خراب شدن بخش کوچکی در درون آن توده باشد. 2- کاهش کیفیت عامل دوم تلفات پس از برداشت است که در اثر تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ایجاد می شود و باعث تغییر در ظاهر، مزه یا بافت می شود و فرآورده جذابیت مورد پسند مصرف کننده نهایی را ازدست می دهد. این تغییرات ممکن است از متابولیسم طبیعی فرآورده یا تغییرات غیر طبیعی در محیط محصول ناشی شود (راحمی، 1384)
هدف نهایی فن آوری پس از برداشت ارائه روش هایی است که به وسیله آن فساد محصول تا حد امکان در فاصله زمانی بین برداشت تا مصرف نهایی به کمترین حد برسد. این کار به آگاهی کامل از ساختار، ترکیب، زیست شیمی و فیزیولوژی فرآورده ی باغبانی نیاز دارد حتی هنگامی که با یک ساختار و متابولیسم مشترک روبه رو هستیم پاسخ محصولات گوناگون به شرایط مختلف در مرحله پس از برداشت متفاوت است. فن آوری های پس از برداشت برای حفظ محصولات مختلف در شرایط مختلف نگهداری و حمل و نقل معرفی می شوند. یکی از زمینه‌های مهم کشاورزی و باغبانی ارگانیک که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه، طبیعت و انسان در تولید و نگهداری محصول است که به این ترتیب نه تنها محصول بدون استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و مضر تولید می‌شود، بلکه دارای ارزش غذایی و دارویی بالاتری خواهد بود (اصغری،1385). پوشش های خوراکی اغلب از پروتئین ها، لیپید ها وپلی ساکاریدها یا ترکیباتی از آنها به دست می آیند که در حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت محصولات باغی و کاهش تبادلات رطوبتی و گازی نقش مهمی را ایفا می کنند و کلسیم نیزمهترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه می باشد و می تواند جایگزین سایر عوامل موثر بر کیفیت انباری گردد. وجود این عنصر در میوه ها حائز اهمیت است چرا که رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد. میوه هایی که کلسیم زیادی دارند قابلیت حمل آنها بهتر و در شرایط مساعد به مدت بیشتری قا بل نگهداری هستند.
با توجه به اهمیت جهانی موضوع نگهداری و حمل و نقل میوه‌ها و سبزی‌های برداشت شده بدون کمترین بقایای شیمیایی، این تحقیق برای دستیابی به اهداف و موضوعات زیر انجام گردید:
– به حداقل رساندن میزان ضایعات و حفظ حداکثر کیفیت محصول هلو تا رسیدن به دست مصرف کننده
– حفظ سلامت غذایی و کاهش صدمات حاصل از مصرف مواد شیمیایی در انسان و محیط با کاربرد مواد سالم
– ارائه یک راهکار مناسب برای نگهداری محصولات در سطح تجاری به منظور افزایش میزان صادرات محصولات عاری از مواد شیمیایی مضر
– معرفی مواد طبیعی و در عین حال کم هزینه برای نگهداری محصولات
فصل دوم
بررسی منابع

کلسیم در فیزیولوژی محصول برداشت شده
در میان عناصر شاید کلسیم مهترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه می باشد و خصوصا درسیب، به و گلابی عمر نگهداری میوه را افزایش می دهد و می تواند جایگزین سایر عوامل موثر برکیفیت انباری گردد. وجود این عنصر در سایر میوه ها نیز حائز اهمیت است چرا که رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد. میوه هایی که کلسیم زیادی دارند قابلیت حمل آنها بهتر و در شرایط مساعد به مدت بیشتری قا بل نگهداری هستند. از آنجایی که نیاز میوه ها به کلسیم در حد بالایی است جهت حصول به میزان بیشتر کلسیم ضروری است عوامل موثر بر جذب و انتقال کلسیم در میوه را کنترل کنیم (Drake et al., 1974). عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف آثار مختلفی بر کیفیت میوه ها دارند. حدود60 درصد از کلسیم کل گیاه در دیواره های سلولی موجود می باشد که موجب استحکام بافت میوه می گردد. کلسیم عامل اتصال دهنده بین مولکولی است که به ترکیبات پکتین در دیواره سلولی ثبات می بخشد. در پلی مرهای پکتین زنجیره های اسید گالاکترونیک از طریق پیوند با کلسیم در ساختار شانه تخم مرغی به هم متصل می شوند (Aboot et al., 1989).
نقش کلسیم در دیواره سلولی
کلسیم با استقرار در دیواره سلولی به عنوان اتصال دهنده بین مولکولی به ترکیبات تیغه میانی ثبات می بخشد و ساختمان دیواره سلولی را حفظ می کند. از سویی کلسیم ساختار و وظایف غشای سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد و با متصل کردن پروتئین های دارای نقش آنزیمی و غیر آنزیمی به فسفولیپید های غشای سلولی نقش ایفا کرده و بدین ترتیب از فعالیت آنزیم های تولید کننده اتیلن می کاهد. سرانجام با کاهش تولید اتیلن که تحریک کننده فعالیت آنزیم های هیدرولیز کننده دیواره سلولی است این دیواره ها کمتر تخریب شده و میوه های حاوی کلسیم سفت باقی می مانند. بنابراین کلسیم با قرار گرفتن در دیواره سلولی و استحکام بخشیدن به آن و نیز کاهش تولید و اثر اتیلن نقش خود را در حفظ سفتی میوه ایفا می کند (Serrano et al., 2004). برای درک فرایند نرم شدگی میوه ها محققان تغییرات ساختمانی را در دیواره سلولی مطالعه کرده اند و همچنین آنها آنزیم های درگیر در این تخریب بافتی را مطالعه کرده اند. نرم شدگی ناشی از از دست دادن آب در میوه هایی مانند پرتغال، گیلاس و فلفل گزارش شده است. مطالعات روی نقش کلسیم در میوه ها موثر بودن آنرا در به تاخیر انداختن فرآیندهای مرتبط به نرم شدگی در میوه نشان داده است. نرم شدگی میوه ها از جمله سیب می تواند بیشتر ناشی از تخریب دیواره سلول باشد تا از دست دادن آب. ظاهرا کلسیم نرم شدگی سیب را از طریق به تاخیر انداختن تخریب پلی مرهای دیواره سلولی به تاخیر می اندازد.60 درصد از کلسیم کل گیاه در دیواره های سلولی موجود است که موجب استحکام بافت میوه می گردد (Aboot et al., 1989 Pooviah et al., 1988 ;).
تیغه میانی پر از مواد پکتینی است که در اتصال و چسبندگی سلول دخالت دارد به نظر می رسد که این منطقه جای مخصوصی برای واکنش با کلسیم می باشد (Sams et al., 1993).
مانگاناریس و همکاران(2007) تاثیر کاربرد کلسیم را بر ویژگی های دیواره یاخته ای و ویژگی های کیفی میوه هلو رقم آندروس برداشت شده و نگهداری شده در انبار به مدت ۴ هفته را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که کلرید کلسیم با غلظت 5/۶۲ میلی مولار در افزایش سفتی بافت میوه موثر بود. والرو و همکاران 14(2002) گزارش کردند که کاربرد خارجی کلسیم، همراه با غوطه وری در آب گرم منجر به افزایش طول دوره انبارداری میوه های آلبالو و نارنگی میگرد.
نقش کلسیم در غشاهای سلولی
غشا تقریبا از پروتئین ها و لیپید ها تشکیل شده و به عنوان یک مانع نیمه تراوا عمل می کند. سیالیت غشا برای زندگی موجود زنده لازم میباشد. سیالیت غشا بوسیله درجه اشباع زنجیره های اسید چرب تحت تاثیر قرار می گیرد. عوامل مختلفی از جمله کلسیم سیالیت غشا را تحت تاثیر قرار می دهند و کلسیم سیالیت غشا را شدیدا کاهش می دهد. کلسیم باعث القا نوعی سفتی و استحکام در غشا می گردد و این سفتی در قسمت های عمیق تر غشا کمتر می باشد. غشا از چندین گونه فسفولیپید تشکیل یافته است. ترکیبات اصلی شامل فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتنول آمین، فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل اینوزیتول می باشد (Pooviah et al., 1988). فسفولیپید های خنثی نمی توانند با کلسیم واکنش دهند اما فسفولیپید های منفی مانند فسفاتیدیل سرین به شدت با کلسیم واکنش نشان می دهند و ترکیب می شوند. کلسیم باعث متراکم شدن سطح غشاء و کاهش نفوذ آب می شود. کلسیم از طریق تغییر در عمل غشاء و استحکام آن تنفس کلیماکتریکی و تولید اتوکاتالیتیکی اتیلن را کاهش می دهد (Wang et al., 1993).
نقش کلسیم درتوسعه سلول و فرایند های داخلی
اگر ریشه گیاه در محلول غذایی بدون کلسیم قرار بگیرد رشد آن بعد از چند ساعت متوقف می شود. کلسیم در تقسیم سلولی شرکت می کند اما توقف رشد ریشه در محلول غذایی عاری از کلسیم در اثر توقف توسعه سلول است. کلسیم در میان زنجیره های پکتیکی تیغه میانی قرار گرفته و سبب سفتی دیواره سلولی می شود. از طرف دیگر برای رشد سلول بایستی دیواره سلولی نرم شود یعنی فرآیندی که در آن در اثر هورمون اکسین آپوپلاسم اسیدی شده و کلسیم در دیواره سلولی جایگزین می شود که نتیجتا زنجیره های پکتیکی روی هم لغزیده و دیواره سلولی سختی خود را از دست می دهد. اکسین همچنین کانال های کلسیم را در غشا سلولی فعال می کند و به افزایش موقت کلسیم در سیتوزول منجر می شود که این عمل هم سنتز ماده پیش ساز دیواره سلول را در سیتوزول و تراوش آنرا به آپوپلاسم تحریک می کند (ملکوتی و همکاران، 1378)
نقش کلسیم در تعادل کاتیون _ آنیون و تنظیم اسمزی
در سلول های برگی که واکوئل درشت تری دارند مقداربیشتری از کلسیم در واکوئلها جمع می شود تا بار الکتریکی آنیون های آلی و معدنی را در آنجا خنثی و تعادل الکتریکی را ایجاد کند. تشکیل اکسالات کلسیم در واکوئلها برای تنظیم اسمز سلول مهم است. تجمع کلسیم در واکوئل سبب خنثی شدن نیترات موجود در واکوئل شده و در نتیجه از فشار اسمزی حاصل از نیتراتها در واکوئل کاسته می شود. باز و بسته شدن روزنه ها نیز به تغییر کلسیم مربوط می شود یعنی تغییر در مقدار کلسیم سیتوزول باعث انتقال پتاسیم به سلول های نگهبان روزنه می گردد و در نتیجه روزنه ها باز می شوند ( ملکوتی و همکاران، 1378)
نقش کلسیم در میوه
میوه ها بیشتر از سایر قسمت های گیاه به کلسیم نیاز دارند بنابراین کلسیم باید به وسیله گیاه جذب و به میوه ها منتقل گردد. در گیاه قسمتی از کلسیم به عنوان ماده ساختمانی به شدت باند شده و قسمت دیگر در دیواره سلولی و سطوح خارجی غشا پلاسمایی به صورت قابل تبادل موجود است به طوری که نقش کلسیم را می توان در پایداری دیواره سلولی توسعه سلول و فرآیندهای داخلی ، پایداری غشاهای سلولی، تبادل آنیون- کاتیون و تنظیم اسمزی دانست. از میان این وظایف میزان پایداری دیواره سلولی و پایداری غشاهای سلولی ارتباط نزدیکی با میزان سفتی گوشت میوه دارد. باند های کلسیم به صورت پکتات در تیغه میانی برای استحکام دیواره های سلولی و بافت گیاهی ضروری است. هم چنین کلسیم با پیوند دادن فسفات ها و گروه های کربوکسیلات ، فسفولیپید ها و پروتئین های سطح غشای سلولی سبب پایداری آن میشود (Aboot et al., 1989). دو مکانیزم کلی برای تاثیر کلسیم بر تغییرات در استحکام بافت میوه برداشت شده و کیفیت آن تا کنون ارائه شده است. یکی اتصال به دیواره سلولی و دیگری بر هم کنش کلسیم با وظایف و ساختار غشای سلولی است (Wasker et al., 1994). بر اساس گزارشات برای نگهداری موفق میوه در سردخانه میزان کلسیم میوه باید از یک حد بحرانی بالاتر باشد که این میزان با تغذیه خاکی و برگی حاصل نمی شود زیرا حرکت کلسیم در گیاه با جریان تعرق همراه بوده و به نقاطی می رود که تعرق بیشتر است و از آنجا که تعرق در میوه کمتر صورت می گیرد جریان شیره خام حاوی کلسیم نیز به طرف میوه کاهش پیدا می کند. از سویی حرکت کلسیم در آوند آبکش به کندی صورت می گیرد و کلسیم برگ هم نمی تواند به میوه انتقال یابد (Saftner et al., 1998). علت دیگری که می توان برای کم انباشته شدن کلسیم در میوه بیان کرد این است که حرکت کلسیم به سمت نقاط در حال رشد فعال مانند نوک شاخه ها که محل ساخت اکسین هستند بیشتر می باشد و حرکت رو به پایین اکسین باعث تقویت حرکت رو به بالای کلسیم می شود. فرضیه پذیرفته شده بر این اساس استوار است که وقتی رشد شاخه قوی است کلسیم از میوه خارج و به شاخه های در حال رشد انتقال می یابد این مسئله نیز موجب کاهش تجمع کلسیم در میوه پس از دوره سریع رشد شاخه می شود. ولی با پژوهش هایی که انجام شده دریافته اند که محلول پاشی درخت پیش از برداشت میوه نمی تواند کلسیم میوه را افزایش دهد. زیرا محلول پاشی بیشتر روی برگ ها صورت گرفته و کلسیم جذب شده در برگ نمی تواند به میوه انتقال یابد و محلول پاشی مستقیم روی میوه هم کاری بس دشوار است. بنابراین بهترین راه برای افزایش کلسیم میوه نفوذ دادن کلسیم در شرایط خلاء و فشار و نیز غوطه وری ساده میوه در محلول حاوی کلسیم است (Conway et al., 1987).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید