پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1366)

2-9-1- روش پخش سطحی142-9-2- روش محلول پاشی152-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان152-9-4- روش چالکود152-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی152-10- کیفیت در زمان برداشت17فصل سوم: مواد و روشها3-1- مکان و زمان انجام آزمایش193-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1367)

3-1-2PH-313-1-4- افت نگهداری333-1-5- افت پخت333-2- تعیین ماندگاری گوشت:333-3- آنالیز آماری34فصل چهارم :35تجزیه وتحلیل354-ویژگی های فیزیکی354-1- دما و PH354-2- افت پخت و افت نگهداری384-3- ظرفیت نگهداری آب404-4- ویژگی های میکروبی424-5- ارزیابی حسی43فصل پنجم:47نتیجه گیری475-1- دما و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1368)

4-7- کاهش وزن تر294-8- کلروفیل کل294-9- پروتئین گلبرگ304-10- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ314-11- فعالیت آنزیم پراکسیداز314-12- فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز32فصل پنجمبحث335-1- بحث345-2- نتیجه‏گیری کلی385-3- پیشنهادات38منابع39فهرست جداولجدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‏گیری شده بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (1369)

1-25- روشهای برطرف کردن خواب ……………………………………………………………………………………………….. 271-26- شکستن خواب یا به کارگیری مواد شیمیایی …………………………………………………………………………….. 281-27- مکانیسم‌های موثر در برطرف شدن خواب جنین به وسیله خواب کنترل کننده ………………………………… 291-28- نیازهای خاص در آزمون جوانه‌زنی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1370)

3-1- منبع گیاهی مورد استفاده233-2- روش کار233-3- محیط کشت243-3-1- آماده کردن محیط کشت243-3-2- ضدعفونی وسایل مورد نیاز243-3-3- آماده سازی هود (لامینار ایرفلو)253-3-4- آماده سازی محیط کشت کورم ارکیده253-3-5- آماده سازی کورم ارکیده263-4- چگونگی اندازه گیری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1371)

3-1- محل و زمان اجرای پروژه253-2- مشخصات طرح253-3- مراحل انجام کار253-3-1- نمونه گیری از خاک263-3-2- تهیه بستر کاشت263-3-3- زمان سبز شدن273-3-4- عملیات آبیاری273-3-5- عملیات تنک کردن273-3-6- روش مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1372)

1-2-1-2 ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………71-2-1-3 برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..71-2-1-4 گل آذین……………………………………………………………………………………………………………………………..81-2-1-5 میوه…………………………………………………………………………………………………………………….81-2-2 فیزیولوژی………………………………………………………………………………………………………………..91-2-3 اکولوژی…………………………………………………………………………………………………………………..91-2-3-1 شرایط مناسب رشد……………………………………………………………………………………………………91-2-3-2 آب و هوای مناسب رشد…………………………………………………………………………………………….101-2-4 سطح زیر کشت و میزان تولید. ……………………………………………………………………………………….101-3 پیریدوکسین…………………………………………………………………………………………………………………121-3-1 پیریدوکسین و تأثیر آن بر گیاه…………………………………………………………………………………………121-3-2 تأثیر پیریدوکسین بر رشد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1374)

3-7-5- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)293-7-6- اندازه گیری محتوای فنل کل303-7-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم303-7-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک313-7-7- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه323-7-8- اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز333-7-8-1- نحوه Read more…

By 92, ago