پایان نامه ارشد

c (493)

فصلناصوزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم استادان راهنما سعید فریسی – منیژه باقری پژوهشگر محدثه السادات حسینی نژاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (483)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پاِيان نامه تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد صنايع دستی پژوهش در صنايع دستی بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی 30 سال اخير Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (484)

فصل اوّل ” کلیّات” مقدمه: غیر از هنر که تاج سَرِ آفرینش است دوران هیچ منزلتی، پایدار نخواهد ماند نقلِ سخن از زبان دیگران و ذکر تجارب آنان چه ساده؛ امّا حقیقتاً عمل نمودن و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (474)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایاننامه تحصیلی در مقطع کارشناسیارشد ارتباطتصویری عنوان پایان نامه نظری بررسی نقشمایههای هندسی در نشانههای انتزاعی دهه 70 و 80 ایران استاد راهنمای نظری و عملی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (475)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری : بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (465)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشكده سینماو تئاتر پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته ادبیات نمایشی. عنوان بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (476)

وزارت علوم،تحقيقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پايان نامه تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد گرافيک گرايش ارتباط تصويری عنوان پايان نامه نظری بررسی و تحليل نقوش تصويری خانه تاريخی عطروش شيراز استاد راهنمای نظری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (466)

بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد رشته ارتباط تصویری عنوان بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی اساتید راهنما: آقای دکتر سعید Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (477)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده هنرهای تجسمی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی عنوان بررسی و خوانش نقشمایههای آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیلرود با تکیه بر باورهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (467)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری،گروه طراحی صنعتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) عنوان: بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از Read more…

By 92, ago